Vedian #3


  บริษัท
  Vedian
  ประเทศ
  DE
  สำนักพิมพ์
  dsfsdfsdfsdf
  ชื่อธุรกิจ
  grg
  ที่อยู่บริษัท
  sfs
  โทรศัพท์
  dsff
  แทน
  sfd
  หน้าที่กำกับดูแลอาชีว
  sdfsfsf
  ทะเบียนพาณิชย์
  sdf
  หมายเลขทะเบียนการค้า
  sdf
  รหัสภาษีขาย
  sdf
  หมายเลขภาษี
  123-123
  สำนักพิมพ์§ 34c
  true